Ενίσχυση της επιχείρησης 'ΑΠΤΑΛΙΚΟ
AMKE' που επλήγη από τον Covid-19 στην Αττική'

Ένταξη πράξης με κωδικό «ΑΤΤΕ3-0271099» στη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Αττική»

Σχετ.: H υπ. αριθμ. ΑΠ: 1474/17.05.2021 (ΑΔΑ: ΩΥΑ27Λ7-ΨΙΓ) Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Αττική».

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ως άνω σχετική απόφαση η αίτησή σας με κωδικό «ΑΤΤΕ3-0271099» που καταθέσατε στην εν θέματι Δράση, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση με συνολικό κόστος πράξης «8.187,96€» και αναλογούσα δημόσια δαπάνη «8.187,96€».

Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020.


Δράση ενίσχυσης επιχειρήσεων απο την Περιφέρεια Αττικής